Skupština

Apr 10, 2012

SKUPŠTINA HIS-a

Skupština je vrhovno zakonodavno tijelo HIS-a. Svaka članica imenuje po jednog člana u Skupštinu, a strukovne udruge još na svakih tisuću članova po jednog člana, s time da nijedna udruga ne može imati više od četiri člana.

Mandat članovima Skupštine traje četiri (4) godine.

Redovna Skupština HIS-a održava se jednom godišnje, a Izborna Skupština svake četvrte godine.

Temeljni poslovi i obaveze Skupštine jesu :

  • donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune
  • donošenje općih akata HIS-a, bira predsjednika HIS-a, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, na vrijeme od četiri (4) godine
  • odlučivanje o primanju u članstvo i isključivanju iz članstva HIS-a….

više na statut

 

HIS
Comments are closed.