Prva pravila

Apr 13, 2012

Prva pravila Kluba inžinirah i arhitektah u Zagrebu. Evo teksta prvih Pravila Kluba inžinirah i arhitektah u Zagrebu iz 1878. godine.

  •  l. Svrha kluba jest: spojiti pojedine tehničke sile za unapređjivanje strukovnoga rada i družtvenoga života.
  • 2. Članom kluba postaje svaki inžinir i arhitekt, kojega primi zato izahrani i u 7 naznačen i odbor sa većinom glasovah.
  • 3. Koji izmedju inžinirah i arhitektah u klub stupiti želi, imade se, budi ustmeno, budi pismen o prijaviti izvjestitelju kluba, koji će prijavitelja svojevremeno ubavjestiti, da li je primljen za člana.

Svaki član kluba dužan je platiti upisninu od jedne for. aust. vried. (I for.), usljed koje će dobiti pristupnicu kluba. U ime redovitoga mjesečnoga prinosa uplaćivat i će svaki član kluba 50 novč. mjesečno unapried. Iz tih prinosah namiriti će klub svoje redovite troškove. Član, koji neuplati redovitih mjesečnih prinosah tečajem jedne godine, prestaje biti članom kluba, kao i svaki onaj član, kojega sjednica, sastojeća iz 2/3 u Zagrebu stanujućih članovah, izključi tajnim glasovanjem sa većinom glasovah.

  • 4. Klub drži svaki mjesec jednu sjednicu, a svaki tjedan jedan društveni sastanak. Mjesečna sjednica održavati će se na isti dan u tjednu, koji se odredi za sastanke.
  • 5. Upravu kluba voditi će izvjestitelj, a u odsutnosti toga njegov zamjenik; izvjestitelj, dotično njegov zamjenik; zastupa klub napram oblastim i trećim osobam.

Izvjestitelj kluba kao i zamjenik mu bira se većinom glasovah svake godine u sjednici, koja će se držati u mjesecu prosincu, a nastupiti će svoje djelovanje u sjednici mjeseca siječnja dojduće godine.

  • 6. Glede ubilježkah voditi će se knjiga sjednička, koja će stajati na uvidjenje svakomu članu kluba. Ubilježke činiti će prigodom koje sjednice za taj posao u toj sjednici izabrati se imajući član kluba, koji će ubilježke svojim podpisom potvrditi.
  • 7. Izvjestitelj može zahtjevati, da mu se u slučaju pretresivanja važnijih administrativnih predmetah doda ad hoc izabrani odbor, koji će ta pitanja pod predsjedništvom izvjestitelja pretresivati. Isto tako može sjednica u takovih slučajevih većinom glasovah zaključiti, da se izvjestitelju ad hoc doda odbor.

U sjednici kluba pako predsjedovati će onaj član kluba koji u toj sjednici za to izabran bude.

  • 8. Priepore, koji bi nastali možebiti u klubu, rješavati će – izvan osobnih stvarih – sjednica sa većinom glasovah.
  • 9. Zaključci kluba postaju onda kriepostni za članove kluba, ako se prihvate u sjednici sastojećoj iz bar 1/2 u Zagrebu stanujucih članovah većinom glasovah.

Pravila kluba mogu se onda promjeniti, ako to zaključe, budi ustmeno, budi pismeno 2/3 svih članovah.

  • 10. Klub može se razdružiti ili razmetnuti onda, ako to predlože, budi pismeno, budi ustmeno 2/3 svih članovah u sjednici, koja će i o možebitnom imetku klubu odlučivati.

U Zagrebu mjeseca studenog 1877.

Download PDF – Faksimil prvih Pravila kluba

HIS
Comments are closed.