Članstvo u HIS-u

Apr 10, 2012

Punopravne članice HIS-a mogu biti:

–          inženjerske strukovne udruge,

–          inženjerske višestrukovne udruge,

–          udruge čija je djelatnost u području i interesu inženjerske profesije,

a koje su registrirane u Hrvatskoj i prihvaćaju odredbe Statuta HIS-a i pridržavaju se odredaba ostalih općih akata HIS-a.

Udruga koja želi biti članicom HIS-a podnosi pisani zahtjev za upis udruge u članstvo HIS-a.

Odluku o primanju donosi Skupština HIS-a na prijedlog Upravnog odbora.

Ispunjenu molbu za prijem treba poslati u Tajništvo HIS-a sa priloženim dokumentima koji se traže.

O članicama se vodi Matična knjiga.

Samo članice HIS-a mogu isticati u svom naslovu Hrvatski inženjerski savez.

 

HIS
Comments are closed.